Adatvédelmi tájékoztató
Cégnév: Financial Consulting Agency Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Jutas u. 022272/5., B. ép. fszt. 1.
Adószám: 12138865-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-468565
Ügyvezető igazgató: Szücsy Dániel, MNB / FMA reg. szám: HU 1075247
Jelen tájékoztató célja, hogy a MagasNyugdij.hu (továbbiakban Weboldal) szolgáltatásainak Felhasználói megfelelő tájékoztatást kaphassanak a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok előírásai szerint jártunk el.

A weboldal működésével, a szolgáltatások használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a Financial Consulting Agency Kft. az Adatkezelő. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak a cég vezetői és munkatársai, kizárólag az adatkezelési célok megvalósulásának érdekében. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetősége:
Financial Consulting Agency Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Jutas u. 022272/5., B. ép. fszt. 1.
Adószám: 12138865-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-468565
Ügyvezető igazgató: Szücsy Dániel, MNB / FMA reg. szám: HU 1075247
info@magasnyugdij.hu

Regisztráció nélkül, automatikusan naplózott adatok
A Weboldalt regisztráció nélkül látogatók esetében azok IP címét, a látogatás időpontját, a böngésző adatait a Weboldalt működtető szerver automatikusan rögzíti a naplózás során. Adatkezelés célja: Statisztikai célokra, hibakeresésre, a visszaélések megakadályozására, a szolgáltatás teljesítésének biztosítására és ellenőrzésére használjuk.
Adatkezelés időtartama: maximum 30 nap

Személyes konzultációra jelentkező Felhasználók adatai
Amennyiben a látogató megadja adatait a jelentkezési űrlapon, rögzítjük az adatait:
A jelentkezési űrlap kitöltésével Felhasználó megadja a nevét, telefonszámát, e-mail címét, foglalkozását, lakóvárosát és azt, hogy mekkora összeg befektetésén gondolkozik. Az adatlapon a Felhasználó checkbox segítségével nyilatkozik arról, hogy az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jelen tájékoztatást megismerte, és valamennyi megadott adatának nyilvántartásához, kezeléséhez, feldolgozásához határozottan hozzájárul. Így a kezelt adatok az Adatkezelő általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
A jelentkezés során az Adatkezelő jogos érdekéből rögzítjük az IP címet és a jelentkezés dátumát.
A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A jelentkezés során rögzített adatok kezelésének célja és időtartama:

- Név, telefonszám, email cím, foglalkozás, város, összeg adatok (önkéntes hozzájárulás alapján)
Adatkezelés célja: A jelentkezővel való kapcsolattartás, a személyes konzultációra való megfelelő felkészülés, a jelentkező lakhelyéhez és lehetőségeihez illő tanácsadó és iroda kiválasztása.
Adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó fenntartja a jelentkezését.

- Regisztráció IP címe és dátuma (Adatkezelő jogos érdeke alapján)
Adatkezelés célja:
- Azon törvényi kötelezettség igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez önként hozzájárult.
- Visszaélések kiszűrése.
Adatkezelés időtartama: Amíg a felhasználó fenntartja a jelentkezését, és a törlés után még 5 évig.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelést megszüntesse egyéb érintett által kezdeményezett törlés, felhasználói inaktivitás, a Felhasználói szabályzat megszegése, jogellenes vagy megtévesztő adat használata, a szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok által elrendelt adattörlési felszólítás vagy határozat esetén. Adatkezelő jogosult bűncselekmény, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
A jelentkezéskor adott önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható az adatkezelő e-mail címére írt üzenetben.

16 éven aluliak adatai
A Weboldal szabályzata tiltja a 16 éven aluliak jelentkezését, így Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot a regisztráció során nem gyűjt.
Amennyiben Weblap szolgáltatásai során 16. életévét be nem töltött személy az érintett, Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzájárulás visszavonása:
Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Tájékoztatás kérése:

Felhasználó írásban jogosult a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni, hogy milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait. A kérelmet az Adatkezelő a megfelelő azonosítás után köteles 30 napon belül teljesíteni.


Módosítás, helyesbítés kérése:

Felhasználó jogosult a fenti elérhetőségeken keresztül személyes adatának módosítását, helyesbítését kérni. Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.


Törlés kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak törlését kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.


Zárolás kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak zárolását kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti és erről értesítést küld.


Hordozhatóság kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak hordozhatóságát kéni, mely során Adatkezelő olvasható, kezelhető formátumban az adatokat részére átadja, vagy más adatkezelő részére továbbítja.


Tiltakozási jog:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, Adatkezelő a kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és döntésről erről a Felhasználónak értesítést küld.


Adatkezelő által kezelt további adatok köre, cookie-k kezelése


A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót (ún. cookie-t) helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. Ennek célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatásainak biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

A Weboldal webanalitikai mérések céljából külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, melyek segítségével statisztikai információkat gyűjtünk a Weboldal használatáról. A webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Hogy a mérések ne tartalmazzanak személyes adatokat, a Weboldal kapcsán a Google Analytics-ben nincsenek aktiválva a remarketing és a hirdetésjelentési funkciók. A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.
Információk: Google Analytics Adatvédelem és biztonság

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében. Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weblapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.


Adattovábbítás

A kezelt személyes adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett Felhasználó engedélye esetén adunk át, kivételt képeznek bizonyos esetek – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.


Adatbiztonság

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén levő szervereken tároljuk. Megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére. Az adminisztrációs felületeket, a felhasznált eszközöket jelszavak védik. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk.

Tárhely szolgáltató adatai
A tárhely-szolgáltató neve: Szeitz Gábor egyéni vállalkozó
A tárhely-szolgáltató címe: 1191 Budapest, Arany János u. 24. VIII/24.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@cegmarketing.hu

Jogérvényesítés

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, igénnyel és problémával fordulhat a Financial Consulting Agency Kft.-hez az info@magasnyugdij.hu email címen, illetve postacímünkön.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a NAIH-hoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

illetve bírósági eljárást kezdeményezhet.


A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Fogalmak
(Vissza a főoldalra)


Copyright © 2006-2019, MagasNyugdij.hu  |  Kapcsolat / Iroda  |  Impresszum  |  Jogi nyilatkozat  |  Adatvédelem
Ez a weboldal is cookie-kat használ, melyekre szükség van az oldal megfelelő működéséhez.
Az oldal meglátogatásával Ön elfogadja a cookie-k használatát és a felhasználási feltételeket. (További információk)